Już od czasów Maxa Webera w refleksji naukowej i filozoficznej pojawiała się myśl, że reformacja to nie tylko zjawisko historyczne, ale nade wszystko społeczno-kulturowe. Kojarzą się z nią m.in.: indywidualizm, doświadczeniowość, nowoczesność, innowacja, aktywizm, asceza w świecie, kreatywność, samorefleksja, komunitarianizm, oszczędność, rozwój rachunkowości, krytycyzm, kapitalizm, kultura pisma i druku. To jedynie kilka przykładów zjawisk i wartości wiążących się nierozłącznie z szeroko rozumianą reformacją w kulturze. Samo istnienie Reformacji owocuje historycznie pojęciem tolerancji i szacunku dla różnorodności. Lista tematów i wartości na pewno nie jest zamknięta.

 

Chcielibyśmy zebrać w debacie konferencyjnej wszystkich tych, których interesują podobne zjawiska w zakresie wielu dyscyplin humanistycznych i sztuk: literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, muzykologii i muzyki, historii, historii sztuk (plastycznych, muzycznych, filmowych, teatralnych), historii kultury, socjologii, antropologii, filozofii, historii mediów. Interesują nas zarówno ujęcia analityczne poszczególnych przypadków zjawisk kulturowych, jak i szerokie syntezy procesów długofalowych.

Jako punkt wyjścia do rozważań proponujemy następujące zagadnienia w ujęciu diachronicznym i synchronicznym:

 • wpływ reformacji na kulturę XVI i XVII wieku a kultura współczesna;
 • reformacja i kontrreformacja jako uniwersalna dychotomia zjawisk;
 • kultura zmiany – innowacje w kulturze, kreatywne zarządzanie kulturą;
 • człowiek zreformowany – wpływ reformacji na społeczeństwo, zbiorowość a indywidualność;
 • kultura sakralna a kultura świecka po reformacji;
 • kultura dialogu/kultura sporu;
 • język reformacji i reformy języka w kontekście zmian kulturowych w XVI i XVII wieku;
 • co nam zostało z reformacji, czyli dzisiejsze spojrzenie na zjawisko;
 • asceza jako postawa i inspiracja w sztuce;
 • praktycyzm i pragmatyzm a idea reformacji;
 • reformacja – wstęp do Oświecenia?
 • literatura re-formowana.

 

Zależy nam na tym, aby powyższe propozycje były w twórczy sposób interpretowane przez prelegentów. Jesteśmy otwarci także na inne tematy wpisujące się w założenia konferencji. Mamy nadzieje na stworzenie przestrzeni dialogu interdyscyplinarnego i międzykulturowego.